شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

ادمک

+ هر آدمي دوبار مي ميرد بار اولي که مي ميرد و بار دومي که فکر مي کند ديگر نخواهد مرد
ادمک
94/3/23
زيبا
ادمک
@};-
ساعت ویکتوریا
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top