شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

ادمک

+ نميــــــــــــــدانم چگونه گم شد... در شــــــــــهري که... تمام خيـــــابانهايش را با هم گشتيــــــــــــم...
ادمک
:(
تسبیح دیجیتال
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top