شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

ادمک

+ نه اينکه حرفي براي گفتن نداشته باشد نه ! او هم مثل من کسي را براي شنيدن ندارد طفلک … راديوي قديمي خانه مادربزرگ
ادمک
:(
تسبیح دیجیتال
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top