شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

ادمک

+ کي اين پرده ها رو کنار زد ها ؟ ، من پشتش دست تکون دادم لا همه اين نُه به يازده ها ، من بودم که دَه نشون دادم (2)
mp3 player شوکر
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top