شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

ادمک

+ بــا يــه سَلامِ ســاده ، زندگيِ من شُدي ... هَـمـه دلشـوره هـامـو بُــردي از دور و بَــرَم ... يــه مدتــي کــه از رابـِـطَمــون گُــذشــتــه بــود ؛ از تـــو و از خــودم ، يـــه قِصـّـه ســاخـتَــم توو سَـــرَم ...
ساعت ویکتوریا
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top