شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

ادمک

+ اي دلبر بعد عمري هنوزم مرغ دِلوم نالونه واي جونُم واي دلبر ميرُم ميگردُم سر به سر دشت و دمن کوه و کمر ميرم از او گيرُم خبر ميرُم ميگردُم سر به سر دشت و دمن کوه و کمر ميرُم از او گيرُم خبر ميرُم ميرُم ميرُم..
تسبیح دیجیتال
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top