شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

ادمک

+ حس مي کنم دنيام شده ويترين آدم هاي بيکاري که تمام وقتشون را در حال پرسه زدن در زندگي من هستند. زندگي من که فقط پر از يکرنگيه و خبري از رنگ ها و زرق و برق نيست، چه چيزش اينطور پيش چشمان اينها جلوه کرده که مثل تماشاچيان فوتبال مدام روي هر صحنه حساس و غير حساس اون هياهو مي کنند.
ساعت دماسنج
ادمک
رتبه 0
0 برگزیده
80 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top